Kwaliteit

Al zijn wij een heel kleinschalig kinderdagverblijf, ook wij moeten voldoen aan de eisen voor landelijke kinderopvang. Wij hechten bij Kinderdagverblijf Koekadoca dan ook veel waarde aan het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid. En misschien wel doordat we zo kleinschalig zijn hebben we ook meer oog voor de kwaliteit.

Ieder jaar voeren wij een algemene risico-inventarisatie uit. Hierin controleren wij ons kinderdagverblijf op zeer uiteenlopende punten die te maken hebben met veiligheid en gezondheid. Denk hierbij aan het vermijden van scherpe hoeken en giftige planten in de tuin, brandveiligheid maar ook het gebruik van schone slabjes voor ieder kind en een protocol voor handen wassen. Dit doen wij onafhankelijk van elkaar, waarna we de uitkomst uitvoerig samen doornemen en eventuele verbeterpunten worden aangepakt.

Wij hechten veel waarde aan de feedback van de ouders van de kinderen die bij ons in opvang zijn en zijn dan ook blij dat we een zeer betrokken oudercommissie hebben. Zij leveren de nodige input, waardoor wij ons kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. 

Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie kinderopvang.  We zijn trots dat de ouders die hun kind(eren) bij ons in opvang hebben, in de afgelopen 12 jaar dat we open zijn, geen klacht bij deze geschillencommissie hebben neergelegd. We streven er dan ook naar om zo'n open sfeer te behouden, dat eventuele problemen of vragen van ouders worden aangekaart en opgelost voordat ze een klacht kunnen worden.

De klachten regeling is als volgt:

Bij meningsverschillen tussen het kindercentrum en de ouders over de uitvoering van de overeenkomst treden zij in onderling overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de hulp van de oudercommissie ingeroepen. In het uiterste geval kan de Geschillencommissie Kinderopvang worden ingeschakeld, Kindercentrum Koekadoca is hierbij aangesloten.
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum        waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepaling van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluiting de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen

Uiteraard krijgt Kinderdagverblijf Koekadoca ook vrijwel jaarlijks een bezoek van een inspecteur van de GGD. Klik op onderstaande link   https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/c1a699cc-0348-4a0c-972a-d4cb580b0682 

Recensie ouder: "Mijn dochter gaat nu al een jaar naar de Koekadoca en met veel plezier! Het persoonlijke contact vond ik direct al erg plezierig. Er is een huiselijke sfeer gecreëerd, waar de kinderen zich al snel veilig en plezierig voelen. Elk kind kan er zichzelf zijn. De kinderen krijgen leuke thema's en activiteiten aangereikt waar ze veel van leren en spelende wijs zich kunnen ontwikkelen. Er is rust en ruimte om kind te zijn. Er wordt goed gekeken naar het kind als individu. Inmiddels zijn we wat verder weg gaan wonen, maar ik rij er graag een stukje voor om! Het belangrijkste is toch dat je je kind met een goed gevoel weg brengt en weer ophaalt!" 


Recensie ouder: "Ik breng mijn kinderen graag hierheen. Het is kleinschalig en daardoor hebben ze meer tijd en aandacht voor je kind. Kijken goed naar wat een kind nodig heeft en geven wat extra aandacht waar het nodig is. De kinderen mogen er zichzelf zijn. Ze luisteren goed naar de ouders en nemen ook de tijd voor de ouders. Weten ook goed advies te geven over je kind en voor je kind."

Kinderdagverblijf Koekadoca
      kleinschalige kinderopvang                         
Kaart
Opbellen
E-mail
Info